Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 hợp nhất Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD quý 1 năm 2019 Xem(1MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 công ty mẹ Xem(4MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 hợp nhất Xem(4MB)

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 công ty mẹ Xem(3.5MB)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 công ty mẹ Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 Xem(3MB)
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm  2018 Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 công ty mẹ Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD quý 3 2018 Xem(1MB)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 công ty mẹ Xem(4MB)
Văn bản giải trình KQKD quý 4 2018 Xem(1MB)
Báo cáo tài chính năm 2018 hợp nhất Xem(9MB)
Báo cáo tài chính năm 2018 công ty mẹ Xem(10MB)

2017 Audited Financial Statements

Interim consolidated financial statements for the six-month period ended 30 jun 2017 View(20MB)
Interim separate financial statements for the six-month period ended 30 jun 2017 View(18MB)
2017 Audited consolidated financial statements View(18MB)
2017 Audited separate financial statements View(18MB)

2016 Audited Financial Statements

2016 Audited Financial Statements View

2015 Audited Financial Statements

2015 Audited Financial Statements View