Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Thông tin Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2020 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 Xem
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020 Xem

Thông tin đại hội cổ đông bất thường năm 2020

 

Thông báo mời họp tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Chương trình ĐHCĐ Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Giấy ủy quyền Tổ chức, Cá nhân Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Giấy ủy quyền nhóm tổ chức Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Thông báo bầu cử thành viên HĐQT Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Phiếu bầu cử thành viên HĐQT Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT_nhóm Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Tài liệu họp DHDCD Xem Ngày đăng : 06/11/2020
Ngày chốt danh sách chi trả cổ tức Xem Ngày đăng : 09/11/2020
Quyết nghị 05/11/QN-HĐQT Xem Ngày đăng : 09/11/2020

Thông báo về việc từ nhiệm thành viên HĐQT

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo về việc từ nhiệm thành viên HĐQT

Thông báo về việc từ nhiệm thành viên HĐQT Xem(1MB)

Thông báo chốt ngày đăng ký ĐHCĐ bất thường 2020

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 Thông báo chốt ngày đăng ký ĐHCĐ bất thường 2020

Thông báo chốt ngày đăng ký ĐHCĐ bất thường 2020 Xem(1MB)

Thông báo chốt ngày đăng ký ĐHCĐ bất thường 2020

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 Thông báo chốt ngày đăng ký ĐHCĐ bất thường 2020

Thông báo chốt ngày đăng ký ĐHCĐ bất thường 2020 Xem(1MB)

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 Xem(14MB)

Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thông tin Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 Xem
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020 Xem

Báo cáo thường niên 2019

Công ty cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên công bố thông tin báo cáo thường niên 2019 đến các cổ đông:

Báo cáo thường niên 2019 Xem (12Mb)

Thông tin đại hội cổ đông 2020

 

Chốt ngày đăng ký tham dự DHCD Xem Ngày đăng : 07/05/2020
Chương trình ĐHCĐ Xem Ngày đăng : 29/05/2020
Thông báo mời họp ĐHCĐ Xem Ngày đăng : 29/05/2020
Giấy ủy quyền Tổ chức, Cá nhân Xem Ngày đăng : 29/05/2020
Giấy ủy quyền nhóm tổ chức Xem Ngày đăng : 29/05/2020
Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ Xem Ngày đăng : 29/05/2020
Tài liệu họp DHDCD Xem Ngày đăng : 29/05/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)