Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Báo cáo quản trị 2020

Công bố thông tin báo cáo thường niên 2020

Công bố thông tin báo cáo thường niên Xem(3MB)

Điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2018

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin điều chỉnh BCTC năm 2018

Thông tin điều chỉnh BCTC năm 2018 Xem(1MB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Báo cáo quản trị năm 2019

Báo cáo quản trị năm 2019 công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị năm 2019. Xem(3MB)

Thông báo về việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo về về việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Thông báo về về việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt Xem(1MB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 Xem(14MB)