Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông tin Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019 

Nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019 Xem

Thông tin đại hội cổ đông 2019

 

Chốt ngày đăng ký tham dự DHCD Xem Ngày đăng : 19/04/2019
Chương trình ĐHCĐ Xem Ngày đăng : 09/05/2019
Thông báo mời họp ĐHCĐ Xem Ngày đăng : 09/05/2019
Giấy ủy quyền Tổ chức, Cá nhân Xem Ngày đăng : 09/05/2019
Giấy ủy quyền nhóm tổ chức Xem Ngày đăng : 09/05/2019
Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ Xem Ngày đăng : 09/05/2019
Thông báo ứng cử Xem Ngày đăng : 09/05/2019
Đơn đề cử Tổ chức, cá nhân Xem Ngày đăng : 09/05/2019
Đơn đề cử Nhóm cổ đông Xem Ngày đăng : 09/05/2019
Sơ yếu lý lịch Xem Ngày đăng : 09/05/2019
Tài liệu họp DHDCD Xem Ngày đăng : 09/05/2019

Thông báo gia hạn ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2019

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo gia hạn ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2019

Thông báo gia hạn ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2019 Xem(1MB)

Báo cáo thường niên 2018

Công ty cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên công bố thông tin báo cáo thường niên 2018 đến các cổ đông:

Báo cáo thường niên 2018 Xem (12Mb)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Xem(1MB)

Báo cáo quản trị năm 2018

Báo cáo quản trị năm 2018 công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị năm 2018. Xem(3MB)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Xem(1MB)

Thông tin và nghị quyết về việc chi trả cổ tức 2017

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 công bổ thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2017

Thông tin chi trả cổ tức 2017 Xem(1MB)

Nghị quyết lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức Xem(1MB)
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 tiền mặt 19/10/2018 Xem(1MB)
Giấy đăng ký thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản Xem(1MB)

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 Xem(14MB)