Thông tin chi trả cổ tức giai đoạn 2007-2010

Thông tin trả cổ tức

Thông tin chi trả cổ tức 2007-2010 Xem(1MB)

Biểu mẫu đăng ký Tải về

Ngày đăng ký cuối và xác nhận danh sách người sở hữu

Ngày đăng ký cuối và xác nhận danh sách người sở hữu

Thông tin ngày đăng ký cuối Xem(1MB)

Thông tin chi trả cổ tức 2015

Thông tin trả cổ tức

Thông tin chi trả cổ tức 2015 Xem(1MB)

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016 của công ty cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị 6 tháng 2016 Xem(6MB)

Thông tin về Đại Hội Cổ Đông 2016

 

1.Thư mời ĐHCĐ 2016 Xem
2.Giấy đăng ký Xem
3.Giấy ủy quyền Xem
4.Tờ trình danh sách đoàn Xem
5.Quy chế tổ chức Xem
6.Chương trình ĐHCĐ 2016 Xem
7.Phát biểu chủ tịch HĐQT Xem
8.Báo cáo HĐQT Xem
9.Báo cáo ban TGD Xem
10.Báo cáo di dời TNTĐ Xem
11.Báo cáo BKS Xem
12.Báo cáo thù lao Xem
13.Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức Xem
14.Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Xem
15.Tờ trình thù lao HĐQT,BKS,TK Xem
16.Tờ trình ĐHĐCĐ - sửa đổi bổ sung điều lệ Xem
17.Địa điểm họp ĐHĐCĐ 2016 Xem
18.Biên bản họp ĐHCĐ 2016 Xem
19.Nghị Quyết ĐHCĐ 2016 Xem

Cổ đông nội bộ đăng ký mua cổ phiếu

Thông tin cổ đông nội bộ đăng ký mua cổ phiếu , Xin xem file đính kèm tại đây

Báo cáo kết quả đăng ký mua của cổ đông nội bộ . Xem file đính kèm tại đây

Báo cáo quản trị 2015

Báo cáo quản trị  năm 2015 của công ty cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị 6 tháng 2015 Xem(2MB)

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của công ty cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị 6 tháng 2015 Xem(6MB)

Điều lệ công ty cổ phần xi măng Hà tiên 1 năm 2015

Thông tin về điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Điều lệ tổ chức hoạt động công ty Xem

Thông tin về Đại Hội Cổ Đông 2015

1.Thông báo chốt danh sách Đại Hội Cổ Đông năm 2015 Xem
2.Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xem (File 1)

Xem (File 2)

3.Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHCĐTN Xem
4.Thư mời ĐHCĐ Xem
5.Phiếu đăng ký Xem
6.Phiếu ủy quyền Xem
7.Chương trình ĐHCĐ Xem
8.Thông báo bầu thành viên Ban Kiểm Soát Xem
9.Đơn đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Xem
10.Đơn để cử thành viên Ban Kiểm Soát Xem
11.Sơ yếu lí lịch ứng viên Hội Đồng Quản Trị Xem
12.Sơ yếu lí lịch ứng viên Ban Kiểm Soát Xem
13.Dự thảo thể lệ bầu cử Xem
14.Dự thảo quy chế tổ chức ĐHCĐ Xem
15.Báo cáo HĐQT 2014 Xem
17.Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015 Xem
18.Báo cáo hoạt động BKS 2014 Xem
19.Tờ trình chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014 Xem
20.Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm Toán 2015 Xem
21.Tờ trình thù lao HĐQT và BKS Xem
22.Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Xem
23.Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định , phê duyệt và triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại TNTĐ Xem
24.Đính chính ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên Xem
25.Báo cáo thù lao của thành viên hội đồng quản trị Xem
26.Biên bản ĐHCĐ thường niên 2015 Xem
27.Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 Xem