Báo cáo quản trị năm 2014

Báo cáo quản trị 2014 của công ty cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị năm 2014 Xem(6MB)

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo quản trị 2014 của công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị năm 2014 Xem(2MB)
Danh sách người liên quan (tính đến 30-06-2014) Xem(1MB)


Giấy phép kinh doanh lần thứ 13 công ty CP Xi Măng Hà Tiên 1

Giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 13 công ty cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 .

Giấy phép đăng ký kinh doanh Xem (1.MB)

Thông tin về Đại Hội Cổ Đông 2014

 

1.Chương trình, thư mời ,đăng ký và giấy uỷ quyền Đại Hội Cổ Đông 2014 Xem
2.Thay đổi thông tin hội đồng quản trị và miễn nhiệm của Đại Hội Cổ Đông 2014 Xem
3. Biên bản Đại Hội Cổ Đông 2014 Xem
4. Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông 2014 Xem
5.Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2013 Xem
6.Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT năm 2113 Xem
7.Báo cáo BKS hoạt động 2013 và phương hướng 2014 Xem

Xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Gởi đến quý Cổ Đông ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xác nhận đăng ký cuối cùng Xem (1.34MB)

Báo cáo quản trị năm 2013

Báo cáo quản trị 2013 của công ty cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị năm 2013 Xem(20MB)

Danh sách cổ đông nội bộ / nhà đầu tư nội bộ

Danh sách cổ đông nội bộ/nhà đầu tư nội bộ của quỹ đầu tư chứng khoán niêm yết , người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan đến ngày 31/12/2013

Danh sách cổ đông nội bộ Xem
Báo cáo tình hình quản trị công ty 2013 Xem


Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm năm 2014

Gởi đến quý cổ đông về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm . xem chi tiết file đính kèm

Thông tin về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm Xem
Quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu

Quyết định về việc niêm yết cổ phiếu Xem
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Quý cổ đông xem file đính kèm ,

Giấy chứng nhận đăng ký 2014 (trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) Xem