Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần xi măng hà tiên 1

Xem chi tiết file đính kèm.

Điều lệ tổ chức hoạt động công ty Xem
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ

 

 

1.Báo cáo phát hình cổ phiếu riêng lẻ Xem
Chấp thuận phát hình cổ phiếu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Quý cổ đông xem file đính kèm ,

1.Kết quả chấp thuận Xem
Thông tin đại hội cổ đông bất thường 2013

 

1.Chốt danh sách tổ chức Đại Hội Cổ Đông bất thường. Xem
2.Thư mời của đại hội Xem
3.Phiếu đăng ký Xem
4.Phiếu ủy quyền Xem
5.Chương trình Đại Hội Cổ Đông bất thường 2013 Xem
6.Biên bản đại hội cổ đông bất thường năm 2013 Xem


Công bố đơn vị kiểm toán

 

 

Xem file đính kèm  để biết thêm chi tiết tại   đây (1Mb)

Công bố thông tin báo cáo thường niên 2012

Công ty cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên công bố thông tin báo cáo thường niên 2012 đến các cổ đông:

Báo cáo tài chính 2012 Xem (12Mb)

Sơ đồ tổ chức Xem (1Mb)
Văn bản gởi HoSE Xem (1Mb)

Nghị quyết và biên bản Đại Hội Cổ Đông 2013

Gởi đến quý Cổ Đông Nghị Quyết và Biên Bản Đại Hội Cổ Đông 2013 Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hà Tiên

Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 2013 Xem (1Mb)
Biên Bản Đại Hội Cổ Đông 2013 Xem (1Mb)

Thông tin Đại Hội Cổ Đông 2013

Cập nhật đến các Cổ đông thông tin Đại Hội thường niên Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1

Chốt ngày đăng kí  quyền tham dự họp DHCD Xem (2Mb)
Thư mời Cổ Đông Xem (1Mb)
Phiếu đăng kí Xem (1Mb)
Chương trình Đại Hội Cổ Đông Xem (1Mb)
Phiếu ủy quyền Xem (1Mb)
Tài liệu đại hội Xem (3Mb)
Thông tin bầu bổ sung thành viên Xem (1Mb)
Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban Kiểm Soát Xem (1Mb)
Thể lệ bầu cử Xem (1Mb)
Đơn đề cử/ứng cử Ban Kiểm Soát Xem (1Mb)
Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát Xem(1Mb)

Nghị Quyết và Biên Bản đại hội cổ đông thường niên 2012

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 kính gởi đến Quí Cổ Đông biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 2012  . Xin xem File đính kèm

  • Nghị Quyết ĐHCĐ 2012         Xem (2Mb)
  • Biên Bản ĐHCĐ 2012            Xem (2Mb)

Thông tin Đại Hội Cổ Đông 2012

  • Chương trình nghị sự                                                                                                                          Xem (1Mb)
  • Thư mời ĐHCĐ 2012                                                                                                                           Xem (1Mb)
  • Hướng dẫn đường đi ĐHCĐ 2012                                                                                                    Xem (1Mb)
  • Giấy ủy quyền ĐHCĐ                                                                                                                            Xem (1Mb)
  • Mẫu đăng kí tham dừ ĐHCĐ                                                                                                               Xem (1Mb)
  • Thông báo chốt ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp DHCD thường niên Xem (1Mb)
  • Báo cáo kiểm toán năm 2011                                                                                                             Xem (21Mb)