Thông tin Đại Hội Cổ Đông 2012

  • Chương trình nghị sự                                                                                                                          Xem (1Mb)
  • Thư mời ĐHCĐ 2012                                                                                                                           Xem (1Mb)
  • Hướng dẫn đường đi ĐHCĐ 2012                                                                                                    Xem (1Mb)
  • Giấy ủy quyền ĐHCĐ                                                                                                                            Xem (1Mb)
  • Mẫu đăng kí tham dừ ĐHCĐ                                                                                                               Xem (1Mb)
  • Thông báo chốt ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp DHCD thường niên Xem (1Mb)
  • Báo cáo kiểm toán năm 2011                                                                                                             Xem (21Mb)

Báo cáo thường niên năm 2011

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 kính gởi đến Quí Cổ Đông báo cáo thường niên năm 2011  . Xin xem File đính kèm

  • Báo cáo thường niên 2011         Xem (2Mb)

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2011-Cty CP XMHT1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2011

(Xin vui lòng xem file đinh kèm)

Thông báo chốt ngày đăng ký ĐHCĐ thường niên năm 2011

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.
Thông tin chi tiết và cụ thể xin Quý cổ đông Công Ty vui lòng xem file đính kèm.

Báo cáo thường niên năm 2010

Báo cáo thường niên năm 2010

Xin xem file đính kèm để biết thêm chi tiết.

click vào đây để xem file

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010-Cty CP XMHT1

Ngày 26/06/2010, Công ty Cổ Phần Xi măng Hà Tiên 1 đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010 tại Khách sạn White Palace.Đây là đại hội đầu tiên sau khi CT CP XM Hà Tiên 1 và CTCP XM Hà Tiên 2 thực hiện thành công việc sáp nhập.Thông tin chi tiết và cụ thể xin quý cổ đông xem file đính kèm:

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2010-CTy CP XMHT1

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông HT1 phiên họp Thường niên năm 2010

Quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu T5-2010

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty quyết định niêm yết cổ phiếu của xi măng Hà Tiên 1 như sau:
xin vui lòng xem file đính kèm.

Chấp thuận nguyên tắc NY bổ sung cổ phiếu 2010

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu của xi măng Hà Tiên 1 như sau:   xin vui lòng xem file đính kèm.

 

Tắt [X]