Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 hợp nhất Xem(4MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 công ty mẹ Xem(3MB)
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 hợp nhất Xem(4MB)